Recursos per a les ajudes econòmiques

Recursos per a les ajudes econòmiques Prestació d’incapacitat laboral temporal Indemnització per accident o malaltia professional Prestacions per incapacitat laboral permanent Pensió d’invalidesa Jubilació anticipada Pensió per fills amb discapacitat Pensió d’orfandat Pensió en favor de familiars Renda garantida a la ciutadania (RGC) Ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges Ajudes per…

View Details

Recursos per al transport privat

Recursos per al transport privat Permís de conducció i adaptació del vehicle Exempcions i reduccions d’imposats Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Reserves públiques d’aparcament Reserves individuals d’aparcament Lloguer de vehicles adaptats

View Details

Recursos para la vida laboral

Recursos para la vida laboral Equipos de Valoración i Orientación Servicios de Apoyo a la Integración Laboral Equipo de Asesoramiento Laboral Formación ocupacional para personas demandantes de empleo Bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad Jubilación anticipada Centros Especiales de Empleo Auto-ocupación

View Details

Recursos per a gestions bàsiques

Recursos per a gestions bàsiques Valoració de la discapacitat Valoració de la dependència Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat Obtenció de la Targeta d’Aparcament Targetes per a descomptes o exempcions en temes de transports Targetes sanitàries Tramitació del DNI des del domicili

View Details

Resources for employment

Resources for employment Valuation and Orientation Teams Support Services for Labor Integration Labor Advisory Team Occupational training Bonuses for hiring people with disabilities Early retirement Special Employment Centers Self-occupation

View Details