Recursos per a les ajudes econòmiques

Recursos per a les ajudes econòmiques Prestació d’incapacitat laboral temporal Indemnització per accident o malaltia professional Prestacions per incapacitat laboral permanent Pensió d’invalidesa Jubilació anticipada Pensió per fills amb discapacitat Pensió d’orfandat Pensió en favor de familiars Renda garantida a la ciutadania (RGC) Ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges Ajudes per…

Recursos per al suport personal i domèstic

Recursos per al suport personal i domèstic Serveis d’Atenció Domiciliària Servei de Tele assistència Servei de Menjars a domicili Servei Municipal d’Assistència Personal Servei de Voluntariat de Creu Roja

Recursos per al transport privat

Recursos per al transport privat Permís de conducció i adaptació del vehicle Exempcions i reduccions d’imposats Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Reserves públiques d’aparcament Reserves individuals d’aparcament Lloguer de vehicles adaptats

Recursos per al transport públic

Recursos per al transport públic Accessibilitat Targetes de descompte en el transport públic Transport especial per a persones amb mobilitat reduïda Acreditació de escúteres en el transport públic

Recursos para la vida laboral

Recursos para la vida laboral Equipos de Valoración i Orientación Servicios de Apoyo a la Integración Laboral Equipo de Asesoramiento Laboral Formación ocupacional para personas demandantes de empleo Bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad Jubilación anticipada Centros Especiales de Empleo Auto-ocupación

Recursos per al turisme i el oci

Recursos per al turisme i el oci Llocs d’interès accessibles Hotels accessibles Visites i tours adaptats Suport al bany a les platges Activitats específiques per a joves i persones adultes amb discapacitat

Recursos per a gestions bàsiques

Recursos per a gestions bàsiques Valoració de la discapacitat Valoració de la dependència Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat Obtenció de la Targeta d’Aparcament Targetes per a descomptes o exempcions en temes de transports Targetes sanitàries Tramitació del DNI des del domicili

Resources for tourism and leisure

Resources for tourism and leisure Accessible places of interest Accessible hotels Visits and adapted tours Support to swim on the beaches Specific activities for young people and adults with disabilities